Overige informatie

Stichting en bestuurders

Datum acte van oprichting:
29-06-1984
Datum acte laatste statutenwijziging:
24-11-2003

RSIN 806963207

Statutaire zetel: IJlst
Bezoekadres: Ylostinslaan 66,
8651 AV IJlst
Tel. nr. 0515532662

Email: peter@walinga.eu
Email dagelijkse zaken: robenbetty@hotmail.com

Bestuurders:

Lambertje ten Cate-Buma
Algemeen bestuurslid

Peter Frans Wallinga
Voorzitter

Robert ten Cate
Algemeen adjunct

Lipke Wallinga-Zijsling
Secretaris

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun taken.

DOELSTELLINGEN

Het verkondigen van het evangelie en het opleiden van discipelen in het evangelie van het Koninkrijk van God. Door het houden van cursussen, seminars, conferenties en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.


gds

BELEIDSPLAN

Beleidsplan: Dat vloeit voort uit de doelstelling van de stichting.
Het in de komende jaren organiseren van activiteiten met betrekking tot Gods Koninkrijk op een daarvoor gekozen locatie, zoals discipelschap training, onderwijs in de vorm van seminars en conferenties, cursussen en via internet online, of publicatie op onze website en door middel van het aanbevelen van boeken en lectuur.