Overige informatie

Stichting en bestuurders

Datum acte van oprichting:
29-06-1984
Datum acte laatste statutenwijziging:
24-11-2003

RSIN 806963207

Statutaire zetel: IJlst
Bezoekadres: Ylostinslaan 66,
8651 AV IJlst
Tel. nr. 0515532662

Email: peter@walinga.eu
Email dagelijkse zaken: robenbetty@hotmail.com

Bestuurders:

Ten Cate-Buma, Lambertje
Algemeen bestuurslid

Waligna, Peter Frans
Voorzitter

ten Cate, Robert
Algemeen adjunct

Waligna-Sijsling
Secretaris

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun taken.

DOELSTELLING

Het verkondigen van het evangelie en het opleiden van discipelen in het evangelie van het Koninkrijk van God. Door het houden van cursussen, seminars, conferenties en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

BELEIDSPLAN

Beleidsplan: Dat vloeit voort uit de doelstelling van de stichting.
Het in de komende jaren organiseren van activiteiten met betrekking tot Gods Koninkrijk op een daarvoor gekozen locatie, zoals discipelschap training, onderwijs in de vorm van seminars en conferenties, cursussen en via internet online, of publicatie op onze website en door middel van het aanbevelen van boeken en lectuur.

CORONA VIRUS

In verband met de situatie rond het corona virus en de restricties van de overheid heeft het bestuur van st Siloam het goed gedacht om na gezamenlijk overleg, in deze periode van allerlei ontwikkelingen i.v.m. het virus geen activiteiten te ontplooien. Dus tot naderorde en de restricties weer worden opgeheven zullen wij alleen het nodige doen, of zaken die geen gevaar lopen voor de gezondheid.
Het plan is in oktober 2021 weer op te starten met onze activiteiten voor zover het mogelijk is.